przejdź do zawartości

Zadania Zespołu ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

 1. Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych - prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków, przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat, .
 2. Zawieranie i realizacja umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi, rodzinnymi domami dziecka,  rodzinami pomocowymi i osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
 3. Prowadzenie rozliczeń z gminami w zakresie ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 4. Współpraca z powiatami w zakresie zawierania porozumień dotyczących ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 5. Sprawozdawczość z zadań realizowanych przez zespół oraz obsługa CAS.
 6. Dochodzenie na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 8. Prowadzenie postepowań dotyczących umieszczania w DPS w Ślesinie.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie kierowania i ustalania odpłatności w ŚDS.
 10. Nadzór nad działalnością ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej.
 11. Współpraca z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej PCPR i  Działem Finansowo-Księgowym, ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu konińskiego, DPS w Ślesinie, ŚDS w powiecie konińskim.
 12. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora jednostki.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO