przejdź do zawartości

POKL 2010

spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
spotkanie - grafika
Realizacja projektu „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” ma za zadanie niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym tak z powodów ekonomicznych, jak i możliwości pełnienia ról społecznych.

 

Działania podjęte w projekcie skierowane są do osób, które doświadczają największych trudności na rynku pracy z powodu niepełnosprawności lub braku oparcia w rodzinie: osób niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin zastępczych. 
Z wieloletnich naszych doświadczeń pracy z osobami należącymi do w/w grup wynika, iż obok braku kwalifikacji istotniejsze są bariery polegające na braku wsparcia, wzorców, informacji oraz stereotypach wobec własnych możliwości i samodzielności. Wynika stąd potrzeba systematycznej pracy indywidualnej i grupowej; psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, doradcy ds. osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych którzy pomogą pokonać w/w bariery i wskażą nowe perspektywy.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową. 

              
Cele szczegółowe: 
1. Aktywna integracja i praca socjalna 
2.Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w działania na rzecz aktywizacji zawodowej 
3.Poradnictwo i wsparcie mające na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych 
4.Wspieranie aktywności, samodzielności oraz poprawa dostępu do rynku pracy


W roku 2010 w projekcie uczestniczyło 57 osób niepełnosprawnych, z czego 25 osób brało udział w projekcie po raz pierwszy. 
Działanie skierowane do tej grupy uczestników to:
- turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu – 53 osoby
- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne – 57 osób
- czterodniowe warsztaty szkoleniowe z prawnikiem i doradcą zawodowym  w Mikorzynie  - 24 osoby
- czterodniowe warsztaty szkoleniowe z doradcą zawodowym  w Mikorzynie  - 28 osób
- zajęcia wyjazdowe „Poznajemy Urząd Pracy” -24 osoby
- zajęcia wyjazdowe „Ja w ZUS-ie” – 52 osoby
- zajęcia sportowo-kulturalne Brazylijskiej Sztuki Walki CAPOEIRA – 133 osoby 
- wyjazd integracyjny do kina – 51 osób
- udział w Targach Pracy dla osób niepełnosprawnych – 48 osób
- praca socjalna – 57 osób


W roku 2010 w projekcie uczestniczyło 23 wychowanków różnych form pieczy zastępczej (młodzież w wieku 17 – 25 lat). 
Działanie skierowane do tej grupy uczestników to:
- warsztaty szkoleniowe z psychologiem ”MOGĘ PRACOWAĆ” – 23 osoby
- warsztaty szkoleniowe z doradcą zawodowym ”JESTEM AKTYWNY=MAM PRACĘ” – 23 osoby
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 4 osoby
kurs prawa jazdy kat. B – 16 osób
kurs stylizacji paznokci i wizażu – 6 osób
kurs kierowcy wózków jezdniowych – 3 osoby
kurs komputerowy – 1 osoba
kurs bukieciarstwa – 1 osoba
kurs sekretarki/asystentki – 1 osoba
kurs języka angielskiego – 3 osoby
kurs kadry/płace – 3 osoby
objęcie psychoterapią – 1 osoba
sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym – 2 osoby
pomoc pieniężna na kontynuację nauki – 10 osób
praca socjalna – 24 osoby

Ponadto w ramach realizacji projektu utworzony został i nadal działa punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych, gdzie doradca ds. osób niepełnosprawnych udziela informacji 
w zakresie:
- aktualnych programów PFRON na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
-możliwości pobrania odpowiednich, obowiązujących wniosków oraz pomoc w ich wypełnieniu,
- ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych,
-aktualnych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych,
-możliwości wsparcia dla osób niepełnosprawnych w powiecie,
-pomocy w uzyskaniu porady prawnej,
-pomocy w uzyskaniu porady psychologicznej.

 

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO