przejdź do zawartości

POKL 2011

POKL 2011 - grafika
POKL 2011 - grafika
POKL 2011 - grafika
POKL 2011 - grafika
POKL 2011 - grafika
POKL 2011 - grafika
POKL 2011 - grafika
POKL 2011
Realizacja projektu „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” trwa od 01.04.2008 roku i przewidziana jest do 31.12.2013 roku, jednakże każdego roku składany jest nowy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” ma za zadanie niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym tak z powodów ekonomicznych, jak i możliwości pełnienia ról społecznych.

 

 Działania podjęte w projekcie skierowane są do osób, które doświadczają największych trudności na rynku pracy z powodu niepełnosprawności lub braku oparcia w rodzinie: osób niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin zastępczych. W roku 2011 grupę docelową stanowi łącznie 78 osób, z czego 51 osób bierze udział w projekcie pierwszy raz, a 17 osób to osoby powracające lub kontynuujące udział w projekcie. 
Z wieloletnich naszych doświadczeń pracy z osobami należącymi do w/w grup wynika, iż obok braku kwalifikacji istotniejsze są bariery polegające na braku wsparcia, wzorców, informacji oraz stereotypach wobec własnych możliwości i samodzielności. Wynika stąd potrzeba systematycznej pracy indywidualnej i grupowej; psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, doradcy ds. osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych którzy pomogą pokonać w/w bariery i wskażą nowe perspektywy. 

Cel główny projektu:
Stworzenie do końca 2011 roku warunków zwiększających możliwość dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna 78 osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową

Cele szczegółowe: 
1.    Włączenie w 2011 roku 78 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w działania na rzecz aktywizacji zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku 
2.    Udzielenie w 2011 roku poradnictwa i wsparcia 78 osobom w celu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych
3.    Objęcie w 2011 roku 78 osób pracą socjalną
4.    Wspieranie aktywności i samodzielności 78 uczestników projektu poprzez działania integrujące ze środowiskiem w 2011 roku

Działanie skierowane do uczestników i uczestniczek projektu w 2011 roku:

 • warsztaty szkoleniowe z psychologiem dla 21 wychowanków pieczy zastępczej
 • warsztaty szkoleniowe z doradcą zawodowym dla 21 wychowanków pieczy zastępczej
 • spotkanie doradcze dot. zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych dla 22 wychowanków pieczy zastępczej
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 15 wychowanków pieczy zatępczej oraz 10 osób niepełnosprawnych
 • kurs prawa jazdy kat. C dla 2 wychowanków pieczy zstępczej
 • kurs stylizacji paznokci i wizażu dla 8 wychowanek pieczy zastępczej oraz 4 osób niepełnosprawnych
 • kurs kierowcy wózków jezdniowych dla 4 wychowanków pieczy zastępczej oraz 14 osób niepełnosprawnych
 • kurs bukieciarstwa dla 13 osób niepełnosprawnych
 • kurs serwowania i dekorowania posiłków dla 12 osób niepełnosprawnych
 • kurs kadry/płace dla 2 wychowanek pieczy zastępczej
 • sfinansowanie kosztów nauki w studium kosmetycznym dla 1 wychowanki
 • turnus rehabilitacyjny dla 15 osób niepełnosprawnych
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne dla 56 osób niepełnosprawnych
 • czterodniowe warsztaty szkoleniowe z prawnikiem i doradcą zawodowym dla 41 osób niepełnosprawnych  
 • czterodniowe warsztaty szkoleniowe z doradcą zawodowym i spotkaniem doradczym dot. zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych dla 15 osób niepełnosprawnych
 • zajęcia wyjazdowe „Poznajemy Urząd Pracy” dla 41 osób niepełnosprawnych
 • zajęcia wyjazdowe „Ja w ZUS-ie” dla 41 osób niepełnosprawnych
 • objęcie wsparciem asystenta 56 osób niepełnosprawnych
 • objęcie pracą socjalną 56 osób niepełnosprawnych oraz 22 wychowanków pieczy zastępczej
 • zajęcia sportowo-kulturalne Brazylijskiej Sztuki Walki CAPOEIRA dla 56 osób niepełnosprawnych
 • wyjazd integracyjny do kina lub teatru dla 56 osób niepełnosprawnych
 • konferencja integracyjno-aktywizująca dl 56 osób niepełnosprawnych


W  ramach realizacji projektu w 2008 roku utworzony został i nadal działa punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych, gdzie doradca ds. osób niepełnosprawnych udziela informacji w zakresie:

 • aktualnych programów PFRON na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
 • możliwości pobrania odpowiednich, obowiązujących wniosków oraz pomoc w ich wypełnieniu,
 • ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych,
 • aktualnych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwości wsparcia dla osób niepełnosprawnych w powiecie,
 • pomocy w uzyskaniu porady prawnej,
 • pomocy w uzyskaniu porady psychologicznej

 Ponadto, wydane zostały materiały informacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin:
„Poradnik rodzica” oraz „Zadania PCPR w Koninie na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

Informację sporządziła:
Kinga Stępińska

 

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO