przejdź do zawartości

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.
Wysokość przysługujących świadczeń:
  1. 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  2. 1052,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także:
  • dodatek nie niższy niż 211 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  oraz dziecka umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
  • dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko (do ukończenia18 roku życia)

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
  1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  2. świadczenia na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływa na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
Rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa i prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać środki finansowe:
  1. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
  2. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym.
Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują wynagrodzenie miesięczne.
Świadczenia realizowane na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (teks jednolity - Dz. U. z 2020 roku poz. 821)
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO