przejdź do zawartości

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zmianami), art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020, poz. 426) oraz  rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.  w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), od 2003 roku przy Starostwie Powiatowym powołana jest Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ o charakterze opiniodawczym i doradczym. Do zakresu jej działań należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Ocena realizacji projektów

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Konińskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

5. Współpraca z organizacjami społecznymi, a w szczególności z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Opiniowanie projektu rozdziału środków finansowych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Zarządzeniem Starosty Konińskiego Nr 29/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku powołana została Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w składzie

  1. Alina Wincza przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie ,
  2. Ewa Dubanosow przedstawicielka Fundacji OTWARCIE w Koninie,
  3. Krystyna Frankowska przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie
  4. Lidia Piaskowska - Karbowa przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wilczynie,
  5. Dariusz Urbański przedstawiciel Stowarzyszenia RAZEM AKTYWNI w Paprotni

 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom środowiska osób niepełnosprawnych każdy zainteresowany może skontaktować się z Powiatową Społeczną Radą za pośrednictwem PCPR w Koninie. Problemy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych można zgłosićpoprzez skrzynką e-mail sekretariat@pcpr.konin.pl , a zaproponowane tematy będą podstawą dyskusji na kolejnych posiedzeniach Rady.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO