przejdź do zawartości

POKL 2008

Szkolenie Mogą Pracować - galeria
Szkolenie Mogą Pracować - galeria
Szkolenie Mogą Pracować - galeria
Szkolenie Mogą Pracować - galeria
Szkolenie Mogą Pracować - galeria
Szkolenie Mogą Pracować - galeria
Szkolenie Mogą Pracować - galeria
Szkolenie Mogą Pracować - galeria
Szkolenie Moga Pracować - galeria

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie od 1 kwietnia 2008 r do 31 grudnia 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizuje projekt systemowy

 

„MOGĘ PRACOWAĆ –
wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem 
doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”

Realizacja projektu ma za zadanie niwelowanie barier jakie napotykają osoby ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym tak z powodów ekonomicznych, jak i możliwości pełnienia ról społecznych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową.

Cele szczegółowe to:

 1. poprawa dostępu do rynku pracy pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej
 3. włączenie osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej
 4. wspieranie aktywności, samodzielności oraz motywowanie do podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społęczym

Działania podjęte w projekcie skierowane są do dwóch grup beneficjentów: I grupa - osoby niepełnosprawne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w powiecie konińskim w liczbie 32 z którymi zawarto umowy w ramach których podjęte zostaną następujące działania:

DIAŁANIE 1:
Szkolenie dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna – etap I 

Tytuł szkolenia: MOGĘ PRACOWAĆ
Termin szkolenia: 08.08.2008 r. godz. 9:00 – 18:00
Miejsce szkolenia: OSW – HOTEL „MIKORZYN”
Harmonogram szkolenia:

Harmonogram szkolenia MOGĘ PRACOWAĆ
termin szkolenia: 08.08.2008 roku godz. 9:00 -18:00
miejsce szkolenia: OSW - HOTEL "MIKORZYN”

 • 8:45 - 8:55
  przyjazd uczestników
 • 9:00 - 9:15
  przywitanie uczestników szkolenia
  - Dyrektor PCPR w Koninie Elżbieta Sroczyńska
 • 9:15 - 9:30
  wyjaśnienie treści i zasad obowiązujących podczas szkolenia oraz przedstawienie prelegentów
  - koordynator projektu PO KL Kinga Stępińska
 • 9:30 - 10:00
  Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy
  - doradca zawodowy Joanna Samulska
 • 10:00 - 10:30
  Skutki bezrobocia
  - psycholog Alina Olejnik
 • 10:30 - 10:45
  przerwa kawowa
 • 10:45 - 11:00
  „Karta praw osób niepełnosprawnych”
  - doradca ds. osób niepełnosprawnych Karolina Cichecka
 • 11:00 - 13:00
  Praca osób niepełnosprawnych
  - radca prawny Alicja Płoszewska
 • 13:00 - 13:45
  przerwa obiadowa
 • 13:45 - 15:45
  Praca osób niepełnosprawnych
  - radca prawny Alicja Płoszewska c.d.
 • 15:45 - 16:00
  przerwa kawowa
 • 16:00 - 17:00
  Konsultacje indywidualne
  - radca prawny Alicja Płoszewska
 • 17:00 - 17:45
  ankieta ewaluacyjna
  wręczenie certyfikatów i materiałów promocyjnych
 • 18:00
  odjazd uczestników
DZIAŁANIE 2: Wykonanie oceny profilu zawodowego przez doradcę zawodowego – w ramach realizacji projektu doradca zawodowy dokona dwukrotnej oceny profilu zawodowego - ocenę wstępną na początku realizacji projektu oraz ocenę końcową po realizacji wszystkich przewidzianych w projekcie działań Ocena profilu zawodowego pozwali na określenie motywacji i predyspozycji zawodowych beneficjentów oraz wskaże drogi dalszego rozwoju zawodowego
DZIAŁANIE 3: Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne – mające na celu poprawę samooceny, podniesienie poczucia własnej wartości, autoprezentacji, komunikacji a także motywacji do podjęcia zatrudnienia zgodnie z określonym profilem zawodowym. Wsparcie psychologiczne obejmuje 6 godz. pracy indywidualnej oraz 15 godz. zajęć w grupie, realizowane będzie od 25.08.2008 roku do 28.11.2008 roku.
DZIAŁANIE 4: Turnusy rehabilitacyjne
Termin turnusu rehabilitacyjnego: 02.10.2008r. – 16.10.2008r.
Miejsce turnusu rehabilitacyjnego: dopisać informacje o turnusie
DZIAŁANIE 5: Badanie lekarskie – ocena lekarska możliwości podjęcia zatrudnienia
DZIAŁANIE 6: Szkolenie dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna - etap II Tytuł szkolenia: MOGĘ PRACOWAĆ – etap II
Przewidywany termin szkolenia: listopad-grudzień 2008 roku
Miejsce szkolenia: -
Harmonogram szkolenia: -
DZIAŁANIE 7: Współpraca z doradcą ds. osób niepełnosprawnych – link do doradcy ds. os. niepeł.
W ramach projektu MOGĘ PRACOWAĆ wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” utworzony został punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych.

Doradca ds. osób niepełnosprawnych przyjmuje: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 Aleje 1-go Maja 9, 62-510 Konin, pokój nr 163 – parter, tel. /063/ 246-50-68 obejmuje pomocą i wsparciem osoby niepełnosprawne w projekcie a także udziela informacji w zakresie:

 • aktualnych programów PFRON na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
 • możliwości pobrania odpowiednich, obowiązujących wniosków oraz pomoc w ich wypełnieniu
 • ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych
 • aktualnych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych
 • możliwości wsparcia dla osób niepełnosprawnych w powiecie
 • pomocy w uzyskaniu porady prawnej
 • pomocy w uzyskaniu porady psychologicznej
DZIAŁANIE 8: Praca socjalna - mająca na celu wspieranie rozwoju, przygotowanie do podjęcia roli zawodowej oraz budowanie stabilizacji życiowej. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi realizowana jest przez cały okres trwania projektu przez:
Starszego specjalistę pracy socjalnej mgr Danutę Juzala
Specjalistę pracy socjalnej mgr Tomasza Kubalaka

II grupa - osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze w liczbie 11, z którymi zawarto kontrakty socjalne oraz utworzono indywidualne plany działania. Działania skierowane dla tej grupy beneficjentów to:

DZIAŁANIE 1: Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez psychologa – etap I (działanie skierowane do wszystkich beneficjentów w tej grupie)
Tytuł szkolenia: PEWNIE STARTUJ W DOROSŁOŚĆ
Termin szkolenia: 24 czerwca 2008 roku
Miejsce szkolenia: Klub „HUTNIK” w Koninie, ul. Dworcowa 7a
Harmonogram warsztatów:

PROGRAM WARSZTATÓW

 1. PRZYWITANIE UCZSTNIKÓW, WYJAŚNIENIE PRZEBIEGU WARSZTATÓW, ICH TREŚCI I ZASAD.PRZEDSTAWIENIE OSOBY PROWADZACEJ – 10 MINUT
 2. USTALENIE ZASAD OBOWIĄZUJACYCH PODCZAS WARSZTATÓW – ZAWARCIE KONTRAKTU Z UCZESTNIKAMI – 15 minut
  • zasada punktualności
  • zasada dyskrecji
  • zasada mówienia do osoby, a nie o osobie
  • zasada otwartości
  • zasada nie stosowania przemocy
  • zasada minimum aktywności
  • zasada szacunku i uznania prawa każdego do inności
  • zasada wsparcia
  • zasada prawdziwości
  • zasada TU i TERAZ
  • zasada mówienia do siebie po imieniu
  Każdy z uczestników może wypowiedzieć się, czy zgadza się z tymi zasadami, czy może chciałby coś zmienić
 3. ĆWICZENIE „ Przełamywanie lodów” – ma na celu zbliżenie do siebie uczestników, rozładowanie napięć wynikających z funkcjonowania w nowej sytuacji, zmniejszenie dystansu i naukę imion uczestników - 15 minut
 4. SPORZĄDZENIE IMIENNYCH WIZYTÓWEK PRZEZ UCZESTNIKÓW – 5 minut
 5. ĆWICZENIE „MAM WRAŻENIE, ŻE…”/ uświadomienie uczestnikom tego, że pierwsze wrażenie ukierunkowuje ich wzajemne spostrzeganie siebie/ - 15 minut
 6. MINIWYKŁAD O ROLI I FUNKCJI PIERWSZEGO WRAŻENIA – 15 MINUT
 7. BURZA MÓZGÓW – jak zarządzać pierwszym wrażeniem/ próba stworzenia katalogu cech i zachowań wpływających korzystnie na wywierane przez nas pierwsze wrażenie w sytuacjach ubiegania się o pracę/ - 35 minut
 8. ZASADY KIEROWANIA PIERWSZYM WRAŻENIEM – podsumowanie burzy mózgów – 10 minut
 9. ODGRYWANIE RÓL – ćwiczenie – 15 min
 10. MOJE DOKUMENTY –TWORZĄ MÓJ WIZERUNEK – ćwicz./tworzenie dokumentów aplikacyjnych, jak to robić najlepiej, jakich błędów unikać/ - 45 min.
 11. ROLA SAMOOCENY I UMIEJETNOŚCI ROZPOZNAWANIA WŁASNYCH ZASOBÓW W KIEROWANIU RELACJAMI I ROZPOZNAWANIU PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH – ĆWICZENIA I TESTY Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU, „ jestem dobry w ………..” - 60 min.
 12. Mini wykład na temat natury komunikacji interpersonalnej, czynników wpływających na jej przebieg / zarówno werbalnych jak i niewerbalnych/. - 40 minut
 13. SŁYSZEĆ CZY SŁUCHAĆ – O ROLI SŁUCHANIA W KOMUNIKACJI Z INNYMI, TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA, TEST SKUTECZNEGO SŁUCHANIA - 4O MIN.
 14. CO ROBIĆ GDY ZJADA MNIE TREMA I STRES – DYSKUSJA W GRUPIE O TYM, CZYM JEST STRES I CO GO POWODUJE, JAK ROZPOZNAJEMY DZIAŁANIE STRESU, TEST „Jak silny jest twój stres”.,POZNANIE PROSTYCH TECHNIK RADZENIA SOBIE ZESTRESEM – 45 MIN.
 15. WYPEŁNIENIE ANKIETY EWALUACYJNEJ, ROZDANIE UCZESTNIKOM CERTYFIKATÓW – 10 MIN.
DZIAŁANIE 2: Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez psychologa – etap II (działanie skierowane do wszystkich beneficjentów)
Tytuł szkolenia: -
Przewidywany termin szkolenia: listopad-grudzień 2008 roku
Miejsce szkolenia: -
Harmonogram warsztatów: -
Galeria zdjęć: -
DZIAŁANIE 3: Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (działanie skierowane do 3 beneficjentów). W skład pomocy na zagospodarowanie wchodzą:
 1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 2. niezbędne urządzenia domowe,
 3. pomoce naukowe
 4. sprzęt rehabilitacyjny,
 5. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia

(§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.12.2004 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 6 poz. 45))

DZIAŁANIE 4: Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (działanie skierowane do 3 beneficjentów), przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, a w szczególności na:
 1. polepszenie warunków mieszkaniowych,
 2. stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 3. pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej

(§ 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.12.2004 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 6 poz. 45))

DZIAŁANIE 5: Pomoc w uzyskaniu w odpowiednich warunków mieszkaniowych (działanie skierowane do 1 beneficjenta) (art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2008r. nr 115 poz. 728 – tekst jednolity))
DZIAŁANIE 6: Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (działanie skierowane do 5 beneficjentów) (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2008r. nr 115 poz. 728 – tekst jednolity)
DZIAŁANIE 7: Kurs prawa jazdy kat. B (działanie skierowane do 4 beneficjentów)
Kurs prawa jazdy rozpoczyna się 17.09.2008r.i obejmuje:
 • 20 godz. zajęć teoretycznych
 • 30 godz. zajęć praktycznych
 • badanie lekarskie
 • przystąpienie do egzaminu
DZIAŁANIE 8: Kurs prawa jazdy kat. C (działanie skierowane do 1 beneficjenta) 
Kurs prawa jazdy rozpoczyna się 17.09.2008r. i obejmuje:
 • 20 godz. zajęć teoretycznych
 • 30 godz. zajęć praktycznych
 • badanie lekarskie
 • przystąpienie do egzaminu
DZIAŁANIE 9: Praca socjalna (działanie skierowane do wszystkich beneficjentów) mająca na celu wspieranie rozwoju, przygotowanie do podjęcia roli zawodowej oraz budowanie stabilizacji życiowej. Praca socjalna z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowana jest przez cały okres trwania projektu przez:
Starszego specjalistę pracy socjalnej mgr Dorotę Kaźmierczak
Starszego specjalistę pracy socjalnej mgr Małgorzatę Pęczkowską

Udział we wszystkich szkoleniach, kursach oraz turnusie rehabilitacyjnym organizowanych w ramach niniejszego projektu jest dla beneficjentów nieodpłatny.

Koordynator projektu: 
Kinga Stępińska
PCPR Konin, Aleje 1-go Maja 9, 62-510 Konin 
III piętro, pokój nr 469
tel. /063/ 243 03 07

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO