przejdź do zawartości

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Art. 35a ust.1 pkt 7d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021, poz. 573 ze zm.) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U.2015.926 j.t.).

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek.
 2. Załączniki wymagane do wniosku:
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  • Kopie aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, jeśli takie osoby są (oryginał do wglądu),
  • Aktualne zaświadczenie od lekarza uzasadniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności,
  • Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności lub umowa najmu lokalu),
  • Zgodę właściciela budynku lub mieszkania, w którym na stałe zamieszkuje osoba niepełnosprawna i w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (w koniecznych przypadkach).
  • W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
Wysokość i warunki dofinansowania
 • Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Powiatu, która ma trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.
 • Do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (corocznie ustalana jest maksymalna kwota dofinansowania)
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% ceny brutto usługi.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy.
Termin i sposób realizacji

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w PCPR w Koninie pokój 468

Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy.

Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą, a Wnioskodawcą

 

Załączniki
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO