przejdź do zawartości

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Pomoc osobom pełnoletnim, opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.
Osoba usamodzielniana objęta zostaje wsparciem mającym na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem, w formie pomocy:
  • pieniężnej na kontynuowanie nauki w wysokości 526,00 zł miesięcznie na czas nauki, do ukończenia 25 roku życia,
  • pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości od 1.735,00 zł do 6.939,00 zł jednorazowo,  w zależności od formy pieczy zastępczej i długości pobytu
  • na zagospodarowanie w wysokości 1.577,00 zł  lub 3.154,00 zł jednorazowo,
  • w uzyskaniu zatrudnienia,
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Świadczenia realizowane na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (teks jednolity - Dz. U. z 2020 roku poz. 821).
 
Pomoc osobom pełnoletnim, opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
Osoba usamodzielnia z w/w placówek objęta zostaje pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
  • pieniężną na usamodzielnienie w wysokości od 1.763,00 zł do 7.052,00 zł jednorazowo, w zależności od rodzaju placówki i długości pobytu;
  • pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości 528,90 zł miesięcznie na czas nauki, do ukończenia 25 roku życia,
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
  • w uzyskaniu zatrudnienia;
  • na zagospodarowanie –w formie rzeczowej do kwoty 5.289 zł.
 
Świadczenia realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (teks jednolity - Dz. U. z 2020 roku poz. 1876) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.08.2012 w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U z 2012 roku poz. 954), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.07.2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2018 roku poz.1358).oku poz. 954).
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO