przejdź do zawartości

Sport, kultura i rekreacja osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021, poz. 573 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.)

Wymagane dokumenty oraz warunki
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania - mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:
 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentowane zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentowane posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Załączniki wymagane do wniosku:
 • Program merytoryczny imprezy.
 • Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania.
 • Harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
 • Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny i podstawę działalności - ważny 3 miesiące - przed datą złożenia wniosku.
 • Statut.
 • Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo).
 • Udokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
 • Oświadczenie o braku zobowiązań wobec PFRON.
W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą:
 • Informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech lat przed datą złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieni do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 • Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.
W przypadku pracodawcy prowadzącego Zakład Pracy Chronionej, oprócz wyżej wymienionych załączników również:
 • Potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.
 • Informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieni do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 • Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.
Sposób realizacji i wysokość dofinansowania

Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Wniosek składa się odpowiednio do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Termin składania

Wnioski należy składać w PCPR pokój 468, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO