przejdź do zawartości

Zadania zespołu

Zadania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej:
 • Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą poprzez:
 • szkolenia,
 • grupy wsparcia,
 • rodziny pomocowe,
 • wolontariuszy,
 • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • poradnictwo i terapię.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji małoletniego przebywającego w pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO