przejdź do zawartości

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pcpr.konin.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCPR w Koninie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-01

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: PERSABIO
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikony Wysoki kontrast. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Jest też możliwość zmiany rozmiaru czcionki na stronie za pomocą ikon: -A A+.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Dokładamy starań, by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, np. Window-Eyes, JAWS, NVDA i inne.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Dostępność architektoniczna

Budynek, przy Al. 1 Maja 9 w Koninie, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia z przodu budynku - wejście główne oraz wejście z prawej strony budynku (część oszklona), do których prowadzą schody. Dodatkowo przy wejściu do budynku w części oszklonej znajduje się podjazd umożliwiający wjazd do urzędu osobom niepełnosprawnym oraz przy drzwiach, po lewej stronie - dzwonek, którego naciśnięcie powoduje wezwanie pracownika urzędu, celem udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • W budynku dostępna jest winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz na III piętrze budynku.
 • W punkcie informacyjnym urzędu, mieszczącym się na parterze, po lewej stronie wchodząc wejściem głównym, znajduje się tłumacz języka migowego (online). Usługa jest dostępna bezpłatnie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1530.
 • Przed budynkiem wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta, w dogodny dla niego sposób.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kubalak ,tomasz.kubalak@pcpr.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 63 243 03 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO