przejdź do zawartości

Procedura przyjęcia do DPS?

Starania o przyjęcie do  Domu należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego /opiekuna prawnego/ w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania i złożenie pisemnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku ubezwłasnowolnienia osoby - postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem osoby w DPS. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do DPS i kompletuje potrzebne dokumenty:
 1. wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę,
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 3. zaświadczenie lekarza psychiatry o zdolności lub braku zdolności do podejmowania decyzji,
 4. zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w Domu Pomocy Społecznej,
 5. decyzja emerytalno - rentowa lub przyznanie zasiłku stałego,
 6. pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub opiekuna prawnego na potrącenie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno - rentowy lub OPS ze świadczenia,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dotyczące osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 9. opinia psychologa,
 10. aktualne wyniki badań lekarskich,
 11. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS oraz dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO