przejdź do zawartości

Projekt MPiPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie realizuje program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:

„Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie konińskim.”

Cel główny:

Rozwijanie środowiskowej pomocy dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych.

 

Cele szczegółowe:
 1. Wspieranie rodzin naturalnych we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Zapobieganie kierowaniu dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców do placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez wsparcie specjalistyczne w ramach działalności placówek wsparcia dziennego oraz doskonalenie umiejętności kadry placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego.
 3. Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych poprzez wzmacnianie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych już utworzonych oraz pozyskanie i szkolenie nowych rodzin zawodowych.

Określone cele szczegółowe są zgodne z celami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego na rok 2006 i lata 2007-2015 oraz celami zawartymi w programie „Lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie konińskim” a także celami Programu wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną MPiPS. Powiat Koniński już w 2002 r. przyjął w ramach strategii powiatu „ Lokalny program pomocy dziecku i rodzinie w powiecie konińskim” i realizował go w latach 2002-2006. W roku bieżącym został przyjęty kolejny program na lata 2008-15, który jest kontynuacją wypracowanych założeń.

 

Szczegółowy opis planowanych działań przy realizacji zadania:

Dla realizacji celu szczegółowego 1 podjęte zostaną następujące zadania:

Zadanie 1: Zatrudnienie w ramach umów zleceń 6 asystentów rodzinnych – pracowników socjalnych do pracy z rodziną w zakresie wzmacniania kompetencji rodzin naturalnych, konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zwiększania świadomości potrzeb dziecka, poprawy komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, poprawy wizerunku rodziny w środowisku lokalnym, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, treningu ekonomicznego, motywacji do leczenia, podjęcia zatrudnienia ect. Będą to pracownicy wykonujący swoje zadania w „terenie”, w miejscu zamieszkania rodziny. Asystenci zostaną skierowani do rodzin, którym zostały ograniczone prawa rodzicielskie w dwóch sytuacjach:

 • w wyniku współpracy z kuratorem rodzinnym, gdy istnieje realne zagrożenie zabrania dziecka z rodziny ( zapobieganie izolacji).
 • w sytuacji powrotu do rodziny naturalnej z pogotowia rodzinnego, w celu wzmocnienia osiągniętych efektów prowadzonej pracy z rodziną biologiczną ( bezpieczny i trwały powrót).

Chcielibyśmy tym samym wypracować nową formę pomocy dla rodzin, która jest znacznie lepsza niż metoda izolacji dziecka poza rodziną.

Zadanie 2: Przeprowadzenie szkolenia dla asystentów rodzinnych na temat: „Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w celu wzmacniania pozytywnego potencjału dziecka i rodziny.”

Program szkolenia w szczególności obejmował będzie zapoznanie z programem, założeniami, zadaniami, oczekiwaniami, Zespołem Wsparcia Rodziny w powiecie, formami pracy z rodziną, indywidualnym planem pracy z dzieckiem i rodziną.

Zakłada się, że asystenci będą pracować pod kierunkiem specjalistów ds. opiekuńczo-wychowawczych z PCPR, którzy prowadzić będą superwizję co najmniej 1 raz w miesiącu.

Zadanie 3: Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, socjalne, terapeutyczne dotyczące uzależnień prowadzone dla rodzin zagrożonych dysfunkcjonalnością.

Aby taka forma wsparcia rodzin była skuteczna w warunkach powiatu, zakłada się dotarcia ze specjalistami do gmin, którzy w oznaczone dni będą pełnili w nich dyżury. Bazą lokalową służyć będą ośrodki pomocy społecznej w 4 wytypowanych gminach. Osoby korzystać będą z pomocy z własnej inicjatywy, bądź kierowane przez ops lub kuratorów sadowych.

 

W ramach realizacji celu szczegółowego 2 podjęte zostaną następujące zadania:

Zadanie 1:Przeprowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na temat; „ Praca socjalna z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym”. Tematyka warsztatów skierowana będzie na szczególne potrzeby dzieci w nich przebywających, na podnoszenie umiejętności pracy z rodziną - szczególnie wprowadzaniu specjalnych programów socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych oraz wsparcia dzieci niedostosowanych społecznie.

Przewidziano warsztaty dla 36 osób.

 

W ramach realizacji celu szczegółowego 3 podjęte zostaną następujące działania:

Promocja rodzicielstwa zastępczego we współpracy z partnerami i instytucjami w powiecie; przygotowanie ulotek, plakatów oraz materiałów promocyjnych dla każdej z 14 gmin powiatu konińskiego.

Termin realizacji programu: od września 2008r. do grudnia 2008r.
Miejsce realizacji programu: teren Powiatu Konińskiego

Zakładane rezultaty realizacji zadania:
Rezultaty twarde:
 • zatrudnienie 6 asystentów rodzinnych (umowa zlecenie),
 • zawarcie kontaktów z 13 rodzinami- indywidualne plany pomocy,
 • przeszkolenie 36 osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych (plakatów, ulotek) dotyczących kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego,
Rezultaty miękkie:
 • nabycie nowych umiejętności z zakresu opieki i wychowania,
 • zwiększenie świadomości potrzeb dziecka,
 • wzmocnienie w roli rodzica,
 • poprawa komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także pomiędzy rodzicami a instytucjami wspierającymi rodzinę,
 • pozytywne zmiany postaw, sposobów wyrażania emocji, poprawa więzi rodzinnych,
 • zwiększanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych,
 • poprawa wizerunku rodziny w środowisku lokalnym.
Partnerzy w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej):

Partnerami w realizacji zadania będą instytucje oraz organizacje pracujące w powiecie na rzecz dziecka i rodziny.

 1. Zespół Wsparcia Rodziny w powiecie konińskim.
 2. Gminne ośrodki pomocy społecznej.
 3. Organizacje pozarządowe prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego.
 4. Sąd rodzinny, kuratorzy.
 5. Lokalne media.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO