przejdź do zawartości

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym, umiarkowanym oraz lekkim stopniem niepełnosprawności


Wymagane załączniki

1.    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
2.    zaświadczenie z uczelni/szkoły - zgodnie z wzorem zaświadczenia w zakładce
3.    oświadczenie o liczbie semestrów otrzymanej pomocy ze środków PFRON - zgodnie z wzorem zaświadczenia
4.    zaświadczenie lekarskie dotyczy osób ubiegających się o zwiększenie dofinansowania - o ile dotyczy
5.    Karta Dużej Rodziny - o ile dotyczy
6.    zaświadczenie o zatrudnieniu o ile dotyczy - zgodnie z wzorem załącznika
7.    dokument potwierdzający, że Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (zgodnie z ust. 31 pkt. 29 dokumentu "Kierunki działań (...))"
8.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika - sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika
zaświadczenie z uczelni
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO