przejdź do zawartości

Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021, poz. 573 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694).

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Załączniki wymagane do wniosku:

  1. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
  2. Wniosek lekarza pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (w przypadku konieczności uczestnictwa w turnusie opiekuna we wniosku musi być wyraźne uzasadnienie), sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.
Wysokość dofinansowania
  • 30% - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-go roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień, niepełnosprawności,
  • 27% - przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% - przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20 % -przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od stopnia niepełnosprawności.
  • 40 %- przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową i jego opiekuna pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub ponoszącego koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb wysokość dofinansowania można obniżyć nie więcej niż o 20%.

Kryterium dochodowe

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwota dofinansowania może być pomniejszona o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

Kompletny wniosek należy składać w PCPR w pokoju 468.

W celu złożenia wniosku należy wydrukować pierwsze 3 strony (w przypadku nieletnich i ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych - także 4 stronę z pełnomocnictwem)

Załączniki

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO