przejdź do zawartości

Skierowanie do ŚDS - niezbędna dokumentacja

Skierowanie do ŚDS - niezbędna dokumentacja

Warunki przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy
 
1. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w ŚDS lub jej opiekun prawny, powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie.
2. Osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych ŚDS zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:
 
a) wniosek o skierowanie do ŚDS oraz zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
b) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
c) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
d) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
f) dokumentacja medyczna, w tym karty leczenia szpitalnego.
 
3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na zamieszkanie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
4.  Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje PCPR na podstawie dokumentów sporządzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej, która upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej.
5. Każda osoba, przyjęta do Środowiskowego Domu Samopomocy musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zawarte w nim zasady funkcjonowania Domu.
 
Korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy jest nieodpłatne.
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO