przejdź do zawartości

Procedury orzekania

Powiatowy Zespół wydaje 3 rodzaje orzeczeń:
  1. orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy dzieci poniżej 16 roku życia),

  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia),

  3. orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień- od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie, to postępowanie jest jednoinstancyjne)

I. Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć:
  1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek,

  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu wypełnione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty jego wystawienia),

  3. kserokopie wcześniejszych orzeczeń (Powiatowego Zespołu, ZUS-u, KRUS-u lub KIZ), jeśli wnioskodawca był wcześniej orzekany,

  4. kserokopie posiadanej aktualnej  dokumentacji medycznej (np.: historie choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki testów i badań pomocniczych, opinie psychologiczne itp.).

II. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:

- dokumenty takie jak przy wniosku pierwszorazowym, przy czym dokumentacja medyczna powinna obejmować okres od daty wydanego wcześniej orzeczenia do dnia złożenia wniosku.

- osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony  może wystąpić z wnioskiem, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

III. Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana dołącza:

1) wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień;

2) dokumentację medyczną;

3) orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;

4) inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień.

Dokumenty można składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zespołu-po wcześniejszym umówieniu wizyty (obowiązuje do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-COV-2), lub przesłać pocztą.


Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów. 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO