przejdź do zawartości

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania


Wymagane załączniki

1.    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub orzeczenie o niepełnosprawności – dla osób do 16 roku życia,
2.    akt urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy dziecka,
3.    dokument stanowiący opiekę prawną – jeżeli wniosek dotyczy osoby pozostającej pod opieką prawną,
4.    zaświadczenie lekarskie od specjalisty  - zgoda na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym - zgodnie w wzorem załącznika
5.    oferta cenowa,
6.    zaświadczenie o zatrudnieniu (dokument potwierdzający działalność gospodarczą lub działalność rolniczą) – bezwzględnie dotyczy osób w wieku emerytalnym - zgodnie z wzorem załącznika
7.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika - sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika
8.    fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO