przejdź do zawartości

ŚDS im. Piotra janaszka

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka – działą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a  Fundacją Mielnica. Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, o zasięgu ponadgminnym, dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną i funkcjonuje w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Podstawowym i nadrzędnym celem placówki jest umożliwienie podopiecznym pełnienia różnorodnych ról społecznych i zapewnienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Realizacja zaplanowanych celów odbywa się w ramach codziennych zajęć, w oparciu o przygotowane przez zespół wspierająco - aktywizujący indywidualne programy, które są dostosowane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników.

Cele Domu są realizowane poprzez:

  • sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących i rehabilitacyjnych w ramach pięciu pracowni ( gospodarstwa domowego, artystycznej, krawiecko-ogrodniczej, technicznej i rewalidacyjnej ), obejmujących treningi umiejętności ( funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego),
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z zakresu socjoterapii z elementami kółka teatralnego, logopedii, muzykoterapii, ergoterapii, zajęć informatycznych,
  • poradnictwo pedagogiczne, socjalne  i psychologiczne,
  • stosowanie indywidualnych zajęć rozwoju aktywności,
  • uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
  • udział w wycieczkach i innych formach zajęć turystyczno-krajoznawczych,
  • uczestniczenie w imprezach okolicznościowych po uprzednim ich przygotowaniu z udziałem uczestników,
  • poradnictwo i współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie gorącego posiłku dla uczestników w ramach pracowni gospodarstwa domowego.

 
Adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka
Kierownik ŚDS: Nikola Juzala- Grabowska
ul. Zagórowska 3a
62-500 Konin
Tel. 63 211-21-70

e-mail: sdsmielnica@wp.pl

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO