przejdź do zawartości
Aktualności

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020
Informacje dotyczące projektu:
Wartość dofinansowania:  573.351,81 zł PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020
Działanie:  2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Planowany okres realizacji projektu: 29-07.2020 – 30.11.2020
Jednostka realizująca projekt: Powiat Koniński
Opis projektu: 
Wojewoda Wielkopolski w dniu 29 lipca 2020 roku zawarł Umowę partnerską z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu  Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.
Celem projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych pieczy zastępczej ( rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:
  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych.
Środki w ramach projektu pochodzą z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich w kwocie  483.220,90    zł, co stanowi 84,28 % środków oraz z współfinansowania krajowego w kwocie 90.130,91 zł, co stanowi  15,72 % środków.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO