przejdź do zawartości
Aktualności

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020.
Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Projekt skierowany jest do JST prowadzących jednostki systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego (w tym również podmiotów świadczących usługi na ich zlecenie).
Bezpośrednimi odbiorcami grantów są  powiaty i gminy prowadzące jednostki pomocy i integracji społecznej w ramach systemu pomocy społecznej, w tym: ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska i noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy, środowiskowe domy samopomocy prowadzone z miejscami całodobowego pobytu, pobytu okresowego i inne, zaś w ramach systemu pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo wychowawcze i inne instytucjonalne formy pieczy zastępczej. Projekt zakłada udzielanie wsparcia w formule grantowej skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Powiat Koniński uzyskał grant w wysokości   487 149,93 zł, wkład własny wynosi 54 127,77 zł, całość projektu dla Powiatu to  541 277,70 zł.
Dofinansowanie   przeznaczone jest  na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników  realizujących swoje zadania w  warunkach  zwiększonego ryzyka  w okresie trwającej pandemii, w osobistym i bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami/klientami/podopiecznymi , dopłaty do wynagrodzeń  w ramach zawartych umów cywilnoprawnych z zawodowymi rodzinami zastępczymi, doposażenie  stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
Dofinansowanie otrzymają  następujące jednostki :
Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nieborzynie, Warsztat Terapii Zajęciowej  Fundacji Otwarcie w Ignacewie,  Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica, Warsztat Terapii Zajęciowej  Stowarzyszenia    Razem    w Paprotni, Warsztat Terapii Zajęciowej  Koła  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną w  Wilczynie, Środowiskowego Domu Samopomocy im. Dr Piotra Janaszka Fundacji Mielnica w Koninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie, Środowiskowy Dom Samopomocy  Stowarzyszenia na  Rzecz Osób Niepełnosprawnych  Radość w Głębockiem,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w tym Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i  Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie oraz rodziny zastępcze zawodowe z powiatu konińskiego.
Okres realizacji projektu: 1.06.2020 r. – 31.12.2020 r.
Informacja o projekcie
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO