przejdź do zawartości
Aktualności

Programy dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie informują, że rozpoczyna się realizacja X edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób doznających przemocy domowej. Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli własnych zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowania postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych. Program adresowany jest do osób skazanych, które prawomocnym wyrokiem zobowiązano do udziału w programie, sprawców przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, osób zgłoszonych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz przez inne instytucje działające na terenie powiatu. W zajęciach mogą wziąć udział również osoby, które samodzielnie zgłoszą gotowość uczestnictwa w w/w programie. Program prowadzą certyfikowani specjaliści  przeciwdziałania przemocy domowej.
 
W miesiącu czerwcu rozpocznie się również realizacja IV edycji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową. Program skierowany jest do osób stosujących przemoc domową, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy. W założeniu, oddziaływania psychologiczno - terapeutyczne mają stanowić kontynuację i pogłębienie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych. Niemniej jednak, zgodnie z założeniami możliwy jest również udział osób, które nie były wcześniej odbiorcami działań o charakterze korekcyjno-edukacyjnym. Program skierowany jest do osób dorosłych tj. kobiet i mężczyzn, chętnych do pracy nad zmianą swoich postaw i zachowań. Osoby zgłaszające się do programu mogą korzystać z niego samodzielnie lub być skierowane przez instytucje, organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy domowej, np. sądy (kuratorzy wydziałów rodzinnych i karnych), ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne. Spotkania mają charakter indywidualny.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO