przejdź do zawartości
Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

 

Ogłoszenie o naborze

 

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)”

 1. Pracodawcy składają wnioski osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
  w Koninie, ul. Zakładowa 4, w pokoju 125 (I piętro), w terminie od 5 sierpnia
  do 2 września 2015 roku
  , w godzinach od 800 do 1400.
 1. Okres odbywania stażu nie może przekroczyć pięciu miesięcy tj. od 1 listopada 2015 roku do 31 marca 2016 roku
 1. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 – do wykształcenia średniego włącznie)
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • kobiety
 1. Wnioski Pracodawców po przejściu oceny formalnej będą rozpatrywane pod względem kryteriów jakie spełnia osoba bezrobotna wskazana we wniosku. Każda osoba bezrobotna wskazana przez Pracodawcę oceniana będzie według następującej skali punktowej:
 • osoby długotrwale bezrobotne – 1 punkt
 • osoby z niepełnosprawnościami – 1 punkt
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 1 punkt
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 1 punkt

Ww. ocena punktowa dokonywana będzie na podstawie informacji o osobie bezrobotnej będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

 1. Miejsce organizacji stażu musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.
 1. Informacje merytoryczne dotyczące realizacji staży – pokój 125, tel.: 63 247 78 38
 1. Ważne informacje dotyczące naboru:
 1. Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Druk wniosku jest zamieszczony na stronie www.pup.konin.pl, lub jest dostępny
  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 2. Ponieważ posiedzenie Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia stażu, odbędzie się po zakończeniu naboru, wnioski złożone w pierwszych dniach naboru będą rozpatrzone w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia.
 3. W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)” Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru, jak również do rezygnacji z zawarcia umów o zorganizowanie stażu.
 4. W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym naborze, w tym również do okresu na jaki zostanie zawarta umowa.
 1. Ze względu na przewidywany okres zakończania realizacji umów zawartych na podstawie niniejszego naboru tj. 31 marzec 2016 rok, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie Informuje, że nie planuje w pierwszym kwartale 2016 roku ogłaszać naboru wniosków na zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

 

 

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO