przejdź do zawartości
Aktualności

Informacja o zamówieniu publicznym pn. „Usługi z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej” (zamówienie podzielone na 13 części)

Usługi z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej”
(zamówienie podzielone na 13 części)
Rodzaj zamówienia: Usługa.
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605
ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Numer postępowania: PCPR.ZP.1.2024
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie-Zamówienia: ocds-148610-066b0bde-f588-11ee-ac52-ee29f86ffd4f
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc57c5-e527-ab91-fd54-ea0001bf20f7
Termin składania ofert: 19.04.2024r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.04.2024r. godz. 10:15
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO