przejdź do zawartości
Aktualności

Informacja o zamówieniu publicznym pn. „Usługi z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Usługi z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej”
(zamówienie podzielone na 7 części)
Rodzaj zamówienia: Usługa.
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Numer postępowania: PCPR.ZP.3.2024
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie-Zamówienia: ocds-148610-3e06c55d-23d2-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e06c55d-23d2-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
Termin składania ofert: 17.06.2024r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 17.06.2024r. godz. 10:30
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO