przejdź do zawartości

Zadania Zespołu ds. Realizacji Świadczeń

Zadania Zespołu ds. Realizacji Świadczeń:
 1. Sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka.
 2. Sporządzanie umów w sprawie zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
 3. Sporządzanie umów dla rodzin pomocowych.
 4. Prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
 5. Przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń:
  a) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
  b) dotyczących zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dziecka umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  c) dotyczących dofinansowania wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  d) na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  e) na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo,
  f) na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
  g) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
  h) dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – zgodnie z przepisami.
 6. Przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko do osiągnięcia 18 r.ż.
 7. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty.
 8. Sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
 9. Ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia.
 10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 11. Sporządzenie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych.
 12. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo-finansowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci z powiatu konińskiego umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu.
 14. Sporządzanie zestawień finansowych dotyczących dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu konińskiego.
 15. Bieżąca analiza dochodów i wydatków dotycząca dzieci pochodzących spoza terenu powiatu konińskiego oraz dzieci z terenu powiatu konińskiego przebywających na terenie innych powiatów.
 16. Dochodzenie na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych.
 17. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych.
 18. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania i systemu pieczy zastępczej.
 19. Wprowadzanie danych do programu komputerowego oraz sprawozdawczość przy użyciu systemów teleinformatycznych.
 20. Współpraca z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej w zakresie uzyskiwania opinii, informacji o sytuacji rodzin zastępczych, informacji o dzieciach przebywających w pieczy zastępczej oraz o rodzicach biologicznych tych dzieci itd., służących realizacji zadań Zespołu.
 21. Współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie realizacji wypłat, odpłatności oraz nienależnie pobranych świadczeń.
 22. Współpraca z gminami w zakresie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu tej gminy oraz w zakresie ustalenia sytuacji rodziców biologicznych.
 23. Współpraca z powiatami w zakresie zawierania porozumień dotyczących ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO