• 2017-01-13 07:50

"LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 
Czytaj dalej

  • 2017-05-26 13:06

Nowe programy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację nowych programów skierowanych do osób niepełnosprawnych i pracodawców
Czytaj dalej

  • 2017-05-15 08:10

Pracownicy PCPR prelegentami w konferencji

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie p. Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz p. Jacek Biskupski – kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie
Czytaj dalej

  • 2017-04-03 08:50

Nabór wniosków na Aktywny Samorząd - Moduł I

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach.
Czytaj dalej

  • 2017-04-18 09:35

Wybór oferenta na wynajem sali do przeprowadzenia szkoleń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na wynajem sali do przeprowadzenia szkoleń, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.

Czytaj dalej

  • 2017-04-18 09:42

Wybór oferty na przeprowadzenie warsztatów z cyberprzemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyberprzemocy dla 38 rodziców zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-04-18 09:55

Wybór oferty na przeprowadzenie warsztatów zapobiegania agresji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zapobiegania agresji, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-04-20 07:50

Wybór ofert na przeprowadzenie warsztatów świadome rodzicielstwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na przeprowadzenie szkolenia z zakresu świadomego rodzicielstwa, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.

Czytaj dalej

  • 2017-04-10 09:01

Warsztaty specjalistów w OPRiK

W dniu 31 marca 2017 roku Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie zaprosił pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznych, kuratorów zawodowych, zespołu pieczy zastępczej z powiatu konińskiego do poszerzenia swojej wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Czytaj dalej

  • 2017-04-03 14:22

Zapytanie na przeprowadzenie warsztatów zapobiegania agresji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu zapobiegania agresji, w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego