przejdź do zawartości

Skierowanie do ŚDS - niezbędna dokumentacja

Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy

1. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w ŚDS lub jej opiekun prawny, powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie.

2. Osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych ŚDS zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

a) wniosek o skierowanie do ŚDS oraz zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
b) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
c) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
d) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
e) zaświadczenia o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (decyzje o wysokości renty/ emerytury, zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, itp.),
f) dokumentacja medyczna, w tym karty leczenia szpitalnego.

3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na zamieszkanie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

4. Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje PCPR na podstawie dokumentów sporządzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej, która upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej, oraz ustala odpłatność za pobyt na podstawie art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego.

5. Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Następne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem ŚDS.

6. Decyzja o skierowaniu i odpłatności do Domu wydawana jest w czterech egzemplarzach. Otrzymują go: wnioskodawca, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

7. Każda osoba, przyjęta do Środowiskowego Domu Samopomocy musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zawarte w nim zasady funkcjonowania Domu.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO