ŚDS w Głębockiem

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:13

Środowiskowy Dom Samopomocy w Głębockiem - działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  "Radość". Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, o zasięgu ponadgminnym, dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i funkcjonuje w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawowym zadaniem placówki jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie oraz integrację spoleczną.

Obok celu głównego równie ważne cele, jakie realizuje ŚDS to:

 1. Dążenie do wszechstronnego rozwoju uczestników.
 2. Maksymalne usprawnianie funkcji psychicznych i fizycznych.
 3. Korygowanie nieprawidłowości rozwojowych.
 4. Kompensowanie braków w rozwoju psychicznym i fizycznym.
 5. Wspieranie i aktywizacja.
 6. Pomoc rodzinom osób z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu codziennych problemów. 

Realizacja zaplanowanych celów odbywa się w ramach codziennych zajęć, w oparciu o przygotowane przez zespół wspierająco - aktywizujący indywidualne programy, które są dostosowane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników.

Podstawowe cele ŚDS realizowane podczas zajęć to:

 1. Przywracanie zdolności do samodzielności.
 2. Rozwijanie potencjalnych umiejętności społecznych uczestników.
 3. Rehabilitacja społeczna.
 4. Rehabilitacja fizyczna.
 5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cele Domu są realizowane poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących i rehabilitacyjnych   w ramach pracowni: artystycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, sportowo-ogrodniczej obejmujących treningi umiejętności społecznych ( trening: kulinarny,  higieny osobistej, komunikacyjny, budżetowy, roli społecznej).
 2. Zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie  psychoterapii, muzykoterapii, dogoterapii, socjoterapii, biblioterapii i informatyczne.
 3. Zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne, wycieczki.
 4. Rehabilitacja ruchowa: masaże i gimnastyka korekcyjna.
 5. Poradnictwo psychiatryczne dla uczestników i ich rodzin.

Równolegle z terapią uczestników prowadzona jest współpraca z rodzicami i opiekunami, są to: rozmowy indywidualne, pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, pomoc merytoryczna i rzeczowa. Raz w miesiącu organizowane są spotkania z rodzicami naszych podopiecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizując wytyczone zadania współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z gminami, placówkami działającymi na rzecz niepełnosprawnych, przedstawicielami mediów, biznesu, szkołami i wolontariuszami. Współpraca ta pozwoliła na uczestniczenie w licznych wydarzeniach regionu.

Adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kierownik: Halina Wesołowska
Głębockie 26a
62-561 Ślesin
Tel. 63 270-40-58

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego