Kto może być skierowany do Środowiskowego Domu Samopomocy?

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:13

Do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowane są osoby, które ze względu na swoją chorobę, wiek lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Decyzje kierujące do środowiskowego domu samopomocy wydawane są przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla mieszkańców miasta Konina lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla mieszkańców gmin powiatu).

Decyzje ustalające odpłatność za pobyt w ŚDS również wydawane są przez MOPR – dla mieszkańców Konina i przez PCPR dla mieszkańców gmin powiatu. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód ma osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 / dla osoby samotnej kryterium dochodowe wynosi 542,00 zł /i  pkt 2 / dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 456,00 zł/ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 9 Dz.U. z 2013 r., poz. 182).

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego