Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Ostatnia aktualizacja strony: 2020-05-11 12:50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie informują,  że rozpoczęła się realizacja VI edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli własnych zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowania postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych. Program adresowany jest do osób skazanych, które prawomocnym wyrokiem zobowiązano do udziału w programie, sprawców przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, osób zgłoszonych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przez inne instytucje działające na terenie powiatu. W zajęciach mogą wziąć udział również osoby, które samodzielnie zgłoszą gotowość uczestnictwa w w/w programie.
Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do siedziby Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
62-561 Ślesin
ul. Kościelna 46,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, kontakt telefoniczny: 63 2704430

Materiał video - oglądaj

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego