Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-05-09 12:17

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zmianami), art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zmianami) oraz  rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.  w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), od 2003 roku przy Starostwie Powiatowym powołana jest Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ o charakterze opiniodawczym i doradczym. Do zakresu jej działań należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Ocena realizacji projektów

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Konińskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

5. Współpraca z organizacjami społecznymi, a w szczególności z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Opiniowanie projektu rozdziału środków finansowych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Zarządzeniem Starosty Konińskiego Nr 9/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku powołana została Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w składzie

  1. Jan Jastrzębski
  2. Dariusz Urbański
  3. Maria Hossa
  4. Małgorzata Perlińska
  5. Tomasz Majewski

 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom środowiska osób niepełnosprawnych członkowie Rady prowadzą dyżury konsultacyjne. Podczas nich osoby zainteresowane tematyką problemów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych mogą zgłosić swoje propozycje, uzyskać informacje, a zaproponowane tematy będą podstawą dyskusji na kolejnych posiedzeniach Rady.

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego