Środki pomocnicze i ortopedyczne

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-12-31 12:12

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów osobom niepełnosprawnym.

Podstawa prawna
 • Art. 35a ust.1 pkt 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz. 2046 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t),
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków funduszu składa się odpowiednio do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 2. Załączniki:
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
 • oświadczenie o wysokości dochodów (Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie PCPR dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
 • faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedycznego i środki pomocnicze.
Kryterium dochodowe

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny i miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 1. do 150% limitu, którym mowa w lit. a) wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Termin i sposób załatwienia

Kompletne wnioski należy składać w PCPR pokój 468.

Wnioski można składać w PCPR w każdym czasie.

Wnioski rozpatrywane będą, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel w roku bieżącym.

Załączniki:

1. Wniosek - pobierz dokument

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego