Likwidacja barier architektonicznych

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-07-06 13:54

Dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Art. 35a ust.1 pkt 7d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U.2015.926 j.t.).

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek.
 2. Załączniki wymagane do wniosku:
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  • Kopie aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, jeśli takie osoby są (oryginał do wglądu),
  • Aktualne zaświadczenie od lekarza uzasadniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności,
  • Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych w gospodarstwie domowym,
  • Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności lub umowa najmu lokalu),
  • Zgodę właściciela budynku lub mieszkania, w którym na stałe zamieszkuje osoba niepełnosprawna i w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (w koniecznych przypadkach).
Wysokość i warunki dofinansowania
 • Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Powiatu, która ma trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.
 • Do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% ceny brutto usługi.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy.
Termin i sposób realizacji

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w PCPR w Koninie pokój 468

Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy.

Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą, a Wnioskodawcą

 

Załączniki

1. Wniosek - pobierz wniosek

2. Zaświadczenie lekarskie  - pobierz zaświadczenie

3. Oświadczenie o dochodach - pobierz oświadczenie

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego