Wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-03-26 08:23
Wymagania dla kandydatów do rodzinnej pieczy zastępczej:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 • Wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 • Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o stanie zdrowia, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  •  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • Posiadają opinię od psychologa oceniającą predyspozycję i motywacjędo sprawowania pieczy zastępczej.
 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca
  rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na odpowiednie szkolenie.

Zespół ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie prowadzi szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych na podstawie Programu PRIDE Towarzystwa NASZ DOM.

Trenerzy:
                       
Dorota Kaźmierczak
                        Anna Wojtyra

                        Kinga Stępińska

                        

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego