Zasady i kompetencje rodzinnej pieczy zastępczej

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:14
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, poprzez:
 • traktowanie  dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnianie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajanie jego potrzeby emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
 • zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
  chyba że sąd postanowi inaczej.

 

Kompetencje rodzinnej pieczy zastępczej:
 1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.
 2. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz kompensacja opóźnień.
 3. Wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi a ich rodzinami biologicznymi.
 4. Umożliwienie dzieciom nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych związków na całe życie.
 5. Praca zespołowa w celu rozwiązania problemu dziecka lub całej rodziny

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego