Formy rodzinnej pieczy zastępcze

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:14

W myśl Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.)
wyróżnia się następujące formy pieczy zastępczej:

 • Rodzina zastępcza:
 • Spokrewniona, mogą ją stanowić małżonkowie (lub osoba samotna) będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 • Niezawodowa, mogą nią być małżonkowie (lub osoba samotna)
  nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka.
 • Zawodowa, w tym:
  • zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego,
  •  zawodowa specjalistyczna dla:

-  dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,

-  dzieci niedostosowanych społecznie,

-  małoletnich matek z dziećmi.

 • Rodzinny dom dziecka.
 • Rodzina pomocowa jest to forma rodzinnej pieczy zastępczej,
  która wspiera rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego