Zadania zespołu

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-23 19:02
Zadania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej:
 • Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą poprzez:
 • szkolenia,
 • grupy wsparcia,
 • rodziny pomocowe,
 • wolontariuszy,
 • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • poradnictwo i terapię.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji małoletniego przebywającego w pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej.

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego