Kto wydaje decyzję kierującą, a kto umieszcza

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:12

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej) właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie upoważniony do wydawania decyzji na podstawie upoważnienia Starosty będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podstawą do wydania decyzji o umieszczeniu jest decyzja kierująca i ustalająca odpłatność.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego