Świadczenia dla rodzin zastępczych

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-06-28 09:50
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Wysokość przysługujących świadczeń:

 1. 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 2. 1000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 200 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 1. dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dziecka umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2800,00 zł miesięcznie, a rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego nie niższe niż kwota 3200,00 zł miesięcznie.

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 2. świadczenia na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływa na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa i prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać środki finansowe:

 1. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
 2. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym.

Od 01.04.2016r. rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy  w wysokości 500,00 zł.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego