Interwencja Kryzysowa

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-20 10:13

Kryzys może przydarzyć się wszystkim, jest on bowiem zjawiskiem wpisanym w ludzką egzystencję. Każdy, kto doświadcza sytuacji silnego przeciążenia może przejściowo stracić poczucie kontroli nad własnym życiem. Czasami wystarczą drobne, lecz liczne problemy. Nierozwiązany kryzys może wywołać kolejne negatywne sytuacje. Dlatego ważne jest, aby wtedy ktoś podał pomocną dłoń. Sytuacja kryzysowa stanowi bowiem również szansę na nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, a w odpowiednim momencie udzielona pomoc powoduje przywrócenie zdolności do samodzielnego zmagania się z trudnościami życiowymi.

Kryzysy w naszym życiu są często pochodną stosowanej przemocy.

"Przemoc" to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw drugiej osobie, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. To akt godzący w osobistą wolność jednostki przyczyniający się do jej fizycznej i psychicznej szkody i zmuszania jej do zachowań niezgodnych z własną wolą.

"Przemoc w rodzinie"  to działanie lub zaniechanie podjęte w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym, z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy.
Przemoc domowa według prawa polskiego jest przestępstwem. Podstawowym przepisem prawa karnego, związanego z tym zagadnieniem jest art. 207 Kodeksu Karnego  - przestępstwo znęcania. Przewiduje on karę włącznie z pozbawieniem wolności.

Przemoc może przybierać różne formy, dlatego wyróżniamy:
 • przemoc fizyczną - działanie polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, złamań czy zasinień (policzkowanie, kopanie, duszenie, szarpanie, zamykanie, rzucanie przedmiotami, zadawanie bólu),
 • przemoc psychiczną - umyślne działanie sprawcy wykorzystujące mechanizmy psychologiczne, powodujące przejęcie kontroli nad ofiarą, zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawieniu się stanów lękowych i nerwicowych,
 • przemoc seksualna - wymuszanie niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy,
 • przemoc ekonomiczna - działanie prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy,
 • przemoc polegająca na osaczaniu - np. ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do niego w celu wyrządzenia mu krzywdy lub zastraszenia,
 • przemoc w wymiarze społecznym - zakazywanie osobie kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, zabranianie jej wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych.

Osobami doświadczającymi przemocy domowej najczęściej są kobiety i ich dzieci.

Interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie opiera się m.in. na:
 1. zapewnieniu bezpieczeństwa,
 2. udzieleniu schronienia,
 3. pomocy psychologicznej,
 4. zapewnieniu kontaktu wspierającego z terapeutą,
 5. pomocy w zapewnieniu środków do życia,
 6. pomocy w sporządzeniu pism urzędowych,
 7. konsultacjach prawnych.

W niektórych przypadkach interwencja ogranicza się jedynie do nawiązania kontaktu z ofiarą i wspólnego opracowania planu działania w sytuacji powtórzenia się ataku agresji.

OPRiIK w Ślesinie jest miejscem, gdzie pomaga się rozwiązywać konkretne problemy życiowe, a nasza działalność jest ważnym czynnikiem szeroko pojętej profilaktyki społecznej.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego