Praca z rodziną w środowisku

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-09 13:13

Kiedy interwencja ma miejsce w miejscu w środowisku lokalnym:

 -  zapoznajemy się z sytuacją rodzinną w miejscu zamieszkania klienta, jego problemami i oczekiwaniami,

 -  diagnozujemy problem / kryzys,

 - szukamy mocnych stron klienta, które mogą okazać się pomocne przy wychodzeniu z kryzysu,

 - tworzymy wspólnie z klientem plan pomocy i jego wdrażanie,

 -  przedstawiamy zakres świadczonych usług przez pracowników OPRiIK.

 

Wizyty w środowisku organizowane są w oparciu o informacje uzyskane z:

- Komendy Miejskiej Policji w Koninie, dzięki wdrożeniu procedury "Niebieskiej Karty", rejestrującej zjawisko przemocy w rodzinie,

- Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu konińskiego,

-  innych służb wchodzących w skład  gminnych zespołów interdyscyplinarnych (służby zdrowia, szkoły, sądy,  itd.),

- bezpośredniej rozmowy z osobą zainteresowaną, bądź z osobą z jej bliskiego otoczenia (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi).

 

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy   Rodzinie w Koninie. Swoja działalność prowadzi od lutego 2006 roku. Obejmuje swoim działaniem powiat koniński.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego