III Edycja programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-05-06 14:11

Powiat koniński przystąpił do realizacji III Edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. Zadanie koordynuje działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Programem objęci zostaną sprawcy przemocy, którzy zgłoszą się samodzielnie, a także osoby zidentyfikowane jako stosujące przemoc na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny, zwolnieni z odbywania kary pozbawienia wolności, skierowani przez instytucje lub organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

   
Program zakłada 18 spotkań i obejmuje kilka etapów. Poza częścią edukacyjną, odnoszącą się do samego zjawiska przemocy w rodzinie i rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, zaplanowano zajęcia korekcyjne ukierunkowane na uczenie się samokontroli agresywnych zachowań, treningu umiejętności społecznych i asertywności oraz umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny. Szczegółowych informacji o programie, naborze, warunkach uczestnictwa
i harmonogramie udziela p. Jacek Biskupski z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie pod nr telefonu 270 44 30, tel. kom. 512 493 486,
e-mail: jacek.biskupski@pcpr.konin.pl.

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego