Piąta edycja programu korekcyjno-edukacyjnego

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-07-24 14:07

W dniu 1 lipca b.r. w Ślesinie ruszyła kolejna V edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie - Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie  w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do programu zostało zgłoszonych 9 mężczyzn stosujących przemoc wobec swoich najbliższych. Program realizowany będzie przez okres 3 miesięcy, w wymiarze 64 godzin zajęć grupowych i 10 godzin sesji indywidualnych. Zajęcia prowadzone są przez dwóch trenerów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób,  oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są prowadzone w celu:
1.    uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy, podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
2.    naukę sposobów radzenia sobie z agresją
3.    rozwijania umiejętności do samokontroli współżycia w tej rodzinie
4.    kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy w rodzinie.

Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną cześć całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego