Ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie WTZ

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-05-06 15:06

Dyrektor PCPR w Koninie z siedzibą w Konin, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin ogłasza otwarty nabór ofert na realizację, w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku,  z możliwością przedłużenia tego okresu poprzez aneksowanie umowy, zadania należącego do Powiatu konińskiego, realizowanego przez PCPR w Koninie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  skierowany do fundacji oraz organizacji pozarządowych w rozumienia art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

Oferty można składać do 14 maja 2019 r. w siedzibie PCPR, Al./ 1 Maja, 62-510 Konin, pokój 466.

Treść ogłoszenia i warunki jakie muszą spełniać oferenci znajdują się w załączniku

1. Ogłoszenie - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego